“NIỆM PHẬT” KHÔNG PHẢI NIỆM TRÊN MIỆNG !

Người thế gian chúng ta thường nói, người ở trong tâm là người thân yêu nhất của bạn, trong tâm đó thật sự có rồi, niệm niệm không quên. Trong tâm thật sự có Phật A-Di-Đà là được rồi. Trong tâm có người khác là tiêu rồi ! Tạo lục đạo luân hồi rồi ! Cái đó thì phiền phức to.

Trong tâm thật sự có Phật A-Di-Đà, cho nên mấu chốt ở chữ CÓ, ở cái chữ này. Tại sao vậy ? CÓ chính là NIỆM !

Mọi người nên biết niệm Phật không phải niệm ở trên miệng. Bạn thấy chữ niệm đó, phía trên là chữ Kim, phía dưới là chữ Tâm, chính là trong tâm có, đó gọi là niệm, không phải để ở trên cửa miệng.

Trên miệng có, trong tâm không có, đó chính là người xưa gọi là: “Gào rát cổ họng cũng uổng công.” Trong tâm không có. Điều quan trọng là trong tâm thật có, trong miệng không có cũng không sao cả, quan trọng là ở trong tâm thật sự có, cái này quan trọng.

Trong tâm thật sự có, thì tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, giải đồng Phật, hạnh đồng Phật, nhất định là như vậy. Vạn người tu vạn người vãng sanh, không sót một người nào cả.

Thế chúng ta hiện nay thử xem, người niệm Phật hiện nay, người niệm Phật tu Tịnh-độ, một vạn người niệm Phật, thật sự có thể vãng sanh chỉ vài ba người, dường như không phù hợp với lời nói này của tổ sư.

Kỳ thực không như vậy, chúng ta 1 vạn người niệm Phật chỉ có vài ba người CÓ Tịnh độ, cho nên họ đi rồi.

Người niệm Phật còn lại trong miệng có A-Di-Đà Phật, mà ở trong tâm không có, cho nên không thể đi được, là cái đạo lý này.

H.T. TỊNH KHÔNG !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s