MUỐN KHỎI TAM TAI PHẢI GẤP NIỆM PHẬT

Chúng sanh vì si mê nên không thấy rõ sanh tử luân hồi trong tam giới , do đó từ vô lượng kiếp đến nay đã trải qua sanh tử không biết bao nhiêu lần , mà cứ sống say chết ngũ , khác nào những cơn phù du trên mặt nước mai sanh chiều chết , mà vẫn cho là an vui tự tại . Hôm nay có chút phước lành làm thân người , dù không có phước duyên gặp Phật xuất thế , nhưng còn gặp được Chánh Pháp của Phật để lại , do đó mà được biết rõ lời vàng ngọc của Ngài đinh ninh dạy bảo . Người thiện căn vì lòng mong muốn thoát ly sanh tử luân hồi trong tam giới nên phát tâm Bồ Đề khởi niệm tin sâu nguyện thiết nhất tâm trì thánh hiệu Di Đà , cầu vãng sanh Cực Lạc , trên cầu thành Phật quả , dưới cứu độ chúng sanh , thì nơi tự mình chẳng những không phụ thuộc thân này , vì có được thân người rất khó như đất dính trong móng tay , mà cũng đền đáp tham ân của Bổn Sư Thích Tôn và chư Phật trong mười phương đồng đinh ninh dạy bảo khuyến hóa . Chúng sanh đều phát nguyện vãng sanh Cực Lạc .

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s