Nghi thức cầu an – tụng kinh dược sư (nghĩa)

Con thấy bài viết này rất hay nên mạo muội xin phép được trích dẫn từ trang web http://chuahieuquang.com hy vọng mọi người có thể hiểu được ý nghĩa của nghi thức cầu an đầu năm.

LỜI NÓI ĐẦU

Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức!

Kính thưa chư vị thiện nam tín nữ!

Qua một thời gian nghiên cứu yếu tố xã hội của nhu cầu lễ bái, tụng kinh, sám hối trong thời hiện đại, chúng tôi nhận thấy rằng; nên ấn tống, phát hành kinh điển theo từng nghi thức riêng, khổ nhỏ, chữ to và thân thiện. Đặc biệt, nội dung kinh cần có đủ hai phần “Kinh âm Hán-Việt” và “Kinh dịch nghĩa”. Cả hai phần âm và nghĩa đều để tụng niệm bình thường. Tuy nhiên, nếu không biết chữ Hán thì quý vị tụng phần nghĩa để hiểu được nội dung kinh, còn đối với chư Tăng Ni hoặc những người hiểu được chữ Hán thì tụng âm Hán-Việt sẽ hay hơn vì âm vận thuần hòa, ngữ nghĩa trọn vẹn và rất dễ học thuộc lòng. Phần kinh âm chỉ có một, còn phần nghĩa rất nhiều người dịch khác nhau, vì thế nếu tụng đông người thì nên tụng kinh âm, nếu tụng nghĩa thì kinh phải cùng dịch giả và được in cùng một thời điểm.

May thay gặp lúc có một số Phật tử phát nguyện ấn tống 5 nghi thức tụng niệm để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân dịp lễ Vu-lan, Phật lịch 2555, chúng tôi ấn tống đợt đầu mỗi một nghi thức là 1000 cuốn, gồm: 1 Nghi thức cầu siêu, 2 Nghi thức cầu an, 1 Nghi thức sám hối và 1 Kinh Vu-lan – Báo ân cha mẹ. Tổng cộng là 5000 cuốn. Dưới đây là Nghi thức cầu an, tụng kinh Dược Sư.

Nghi thức này quí vị có thể tụng hàng ngày vào lúc nào cũng tốt cả, tốt nhất là vào 15 ngày đầu xuân, từ tết Nguyên đán cho tới Rằm tháng Giêng, tụng vào mỗi buổi sáng trước 6h00 hoặc buổi tối sau 19h00. Nếu tụng được liên tục trong 49 ngày, mỗi lần tụng đều đốt 49 cây đèn dầu hoặc đèn nến để cúng Phật Dược Sư thì công đức sẽ không thể nghĩ bàn. Tụng ở chùa hoặc ở nhà đều được. Nhà nào chưa thờ Phật thì nên thỉnh Phật về thờ, vì tụng trước bàn thờ Tam Bảo sẽ dễ đi vào chánh niệm. Trường hợp bất đắc dĩ không có ban thờ Phật thì thỉnh một bức ảnh hoặc tượng Phật hoặc Bồ-tát nhỏ, thiết tạm một chỗ sạch sẽ, cao ráo, đốt hương, dâng hoa và tụng kinh. Để việc cầu an có hiệu quả thì mọi người phải ăn chay và tuyệt đối không được sát sanh, nếu có điều kiện phải phóng sinh, làm thiện, cúng dường… như vậy thì phước huệ mới thập phần viên mãn. Tụng nghi thức này để cầu quốc thái dân yên, cầu an cho người thân, người đi xa, người bệnh nặng, bệnh nan y, người chuẩn bị thi cử, chuẩn bị làm việc lớn, người bị tinh thần hỗn loạn…đều vô cùng lợi ích.

Trong cả hai phần nội dung kinh, phần chữ in nghiêng trong ngoặt đơn là phần giải thích, phần chữ IN HOA là phần đề mục, hai phần này không tụng. Riêng nội dung kinh nghĩa, chúng tôi dịch lại một số phần nhỏ, còn phần kinh chính xin sao chép lại bản dịch của dịch giả khác, có sửa chữa bổ sung.

Chùa Hiếu Quang hồi hướng công đức các Phật tử đã phát tâm ấn tống kinh sách, danh mục đăng tải trên website http://www.chuahieuquang.com. Nguyện cho Chánh Pháp thường tồn, chúng sanh an lạc.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

        Chùa Hiếu Quang

        Mạnh thu, Tân mão, PL: 2555

NGHI THỨC CẦU AN

(Phần kinh âm Hán-Việt)

(Niêm hương bạch Phật, trì chú, lạy Phật)

(Khai chuông mõ, tán hoặc xướng bài “cúng hương”)

Hương vân di bố

Thánh đức chiêu chương

Bồ-đề tâm quảng mạc nan lượng

Xúc xứ phóng hào quang

Vi thoại vi tường

Ngưỡng khởi Pháp Trung Vương.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát (3 lần)

(Đại chúng cùng tụng)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni:

Nam mô hắc ra ðát na ða ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết ðế thước bát ra da. Bồ ðề tát ðỏa bà da. Ma ha tát ðỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án! Tát bàn ra phạt duệ. Số ðát na ðát tỏa. Nam mô tất kiết lật ðỏa y mông a rị da. Bà lô kiết ðế thất Phật ra lăng ðà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn ða sa mế. Tát bà a tha ðậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát ða. Na ma bà dà. Ma phạt ðạt ðậu. Ðát ðiệt tha. Án! A bà lô hê. Lô ca ðế. Ca ra ðế. Di hê rị. Ma ha bồ ðề tát ðỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị ðà dựng. Cu lô cu lô kiết mông. Ðộ lô ðộ lô phạt xà da ðế. Ma ha phạt xà da ðế. Ðà ra ðà ra. Ðịa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục ðế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ ðề dạ bồ ðề dạ. Bồ ðà dạ bồ ðà dạ. Di ðế rị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa rị sắc ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất ðà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất ðà dạ. Ta bà ha. Tất ðà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da. Ta ba ha. Ta bà ma ha a tất ðà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất ðà dạ. Ta bà ha. Bà ðà ma kiêt tất ðà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn ðà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ. Ta bà ha. Nam mô hắc ra ðát na ða ra dạ da.

Nam mô a ri da. Bà lô kiết ðế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.

Án! Tất ðiện ðô. Mạn ða ra. Bạt ðà dạ. Ta bà ha. (3 lần)

(Xướng hoặc Tán 4 câu sau)

Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly

Phật diện do như mãn nguyệt huy

Phật tại thế gian thường cứu khổ

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

Nam mô Thập phương thường trú Tam Bảo (3 lần)

(Đại chúng lạy 3 lạy rồi quỳ xuống dâng sớ nếu có, tiếp theo chủ sám xướng)

Khể thủ Tam giới Tôn

Quy mạng Thập Phương Phật

Ngã kim phát hoằng nguyện

Trì tụng Dược Sư Kinh

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Tất phát bồ-đề tâm

Tận thử nhất báo thân

Đồng sanh Cực Lạc Quốc.

(Đại chúng cùng tụng)

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa!

CỬ TÁN

(Chủ sám xướng)

Đông phương Giáo chủ,

Thập nhị nguyện vương.

Tứ cửu kim đăng diệu đàn trường.

Thất thất diễn chân thường.

Đảnh lễ tán dương,

Tiêu tai thọ diên trường.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (3 lần)

Ta-bà phi thị cửu cư thành

Dự hướng không môn chuyển đại kinh.

Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu

Tam thiên hóa Phật giám kiền thành.

Nam Diêm phúc quả ư trung tú

Tây vức liên hoa thử tế hinh

Giải kết tiêu tai tăng diên thọ

Phước cơ mạng vị bảo khương ninh.

DƯỢC SƯ KINH

(Đại chúng quỳ hoặc ngồi để tụng kinh Dược Sư)

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh.

(Đường Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch)

Như thị ngã văn: Nhất thời Bạc-già-phạm du hóa chư quốc, chí Quảng Nghiêm thành, trụ Nhạc âm thọ hạ, dữ đại Bí-sô chúng bát thiên nhân câu. Bồ-tát ma-ha-tát tam vạn lục thiên, cập quốc vương, đại thần, bà-la-môn, cư sĩ, thiên long bát bộ, nhân, phi nhân đẳng, vô lượng đại chúng cung kính vi nhiễu, nhi vị thuyết pháp.

Nhĩ thời, Mạn-thù-thất-lợi Pháp vương tử, thừa Phật oai thần, tùng tòa nhi khởi, thiên đản nhất kiên, hữu tất trước địa, hướng Bạc-già-phạm, khúc cung hiệp chưởng, bạch ngôn: Thế Tôn! Duy nguyện diễn thuyết như thị tướng loại chư Phật danh hiệu, cập bổn đại nguyện thù thắng công đức, linh chư văn giả nghiệp chướng tiêu trừ, vị dục lợi lạc, tượng pháp chuyển thời chư hữu tình cố.

Nhĩ thời, Thế Tôn tán Mạn-thù-thất-lợi Đồng tử ngôn:

Thiện tai, thiện tai! Mạn-thù-thất-lợi! Nhữ dĩ đại bi khuyến thỉnh ngã thuyết chư Phật danh hiệu, bản nguyện công đức, vị bạt nghiệp chướng sở triền hữu tình, lợi ích an lạc, tượng pháp chuyển thời chư hữu tình cố. Nhữ kim đế thính, cực thiện tư duy, đương vị nhữ thuyết.

Mạn-thù-thất-lợi ngôn: Dụy nhiên nguyện thuyết. Ngã đẳng nhạo văn.

Phật cáo Mạn-thù-thất-lợi: Đông phương khứ thử quá thập Căng-già-sa đẳng Phật độ, hữu thế giới danh Tịnh Lưu Ly, Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng, Chánh đẳng giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu điều ngự sĩ, Thiên nhân sư, Phật, Bạc-già-phạm.

Mạn-thù-thất-lợi! Bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bản hành Bồ-tát đạo thời, phát thập nhị đại nguyện, linh chư hữu tình sở cầu giai đắc:

Đệ nhất đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề thời, tự thân quang minh xí nhiên chiếu diệu vô lượng vô số vô biên thế giới. Dĩ tam thập nhị đại trượng phu tướng, bát thập tùy hình trang nghiêm kỳ thân, linh nhất thiết hữu tình như ngã vô dị.

Đệ nhị đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tịnh vô hà uế, quang minh quảng đại, công đức nguy nguy. Thân thiện an trú, diệm võng trang nghiêm, quá ư nhật nguyệt. U minh chúng sanh tất mông khai hiểu, tùy ý sở thú tác chư sự nghiệp.

Đệ tam đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, dĩ vô lượng vô biên trí huệ phương tiện, linh chư hữu tình giai đắc vô tận sở thọ dụng vật, mạc linh chúng sanh hữu sở phạp thiểu.

Đệ tứ đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, nhược chư hữu tình hành tà đạo giả, tất linh an trú Bồ-đề đạo trung. Nhược hành Thanh Văn, Độc Giác thừa giả, giai dĩ Đại thừa nhi an lập chi.

Đệ ngũ đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, nhược hữu vô lượng vô biên hữu tình, ư ngã pháp trung, tu hành phạm hạnh, nhất thiết giai linh đắc bất khuyết giới, cụ Tam tụ giới, thiết hữu hủy phạm, văn ngã danh dĩ, hoàn đắc thanh tịnh, bất đọa ác thú.

Đệ lục đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, nhược chư hữu tình, kỳ thân hạ liệt, chư căn bất cụ, xú lậu ngoan ngu, manh lung ám á, loan tích bối lũ, bạch lại điên cuồng, chủng chủng bệnh khổ, văn ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc đoan chánh hiệt huệ, chư căn hoàn cụ, vô chư tật khổ.

Đệ thất đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, nhược chư hữu tình, chúng bệnh bức thiết, vô cứu, vô qui, vô y, vô dược, vô thân, vô gia, bần cùng đa khổ, ngã chi danh hiệu, nhất kinh kỳ nhĩ, chúng bệnh tất trừ, thân tâm an lạc, gia thuộc tư cụ, tất giai phong túc, nãi chí chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.

Đệ bát đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, nhược hữu nữ nhân, vị nữ bách ác chi sở bức não, cực sanh yếm ly, nguyện xả nữ thân. Văn ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc chuyển nữ thành nam, cụ trượng phu tướng, nãi chí chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.

Đệ cửu đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, linh chư hữu tình xuất ma quyến võng, giải thoát nhất thiết ngoại đạo triền phược. Nhược đọa chủng chủng ác kiến trù lâm, giai đương dẫn nhiếp, trí ư chánh kiến, tiệm linh tu tập chư Bồ-tát hạnh, tốc chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Đệ thập đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, nhược chư hữu tình, vương pháp sở gia, phược lục tiên thát, hệ bế lao ngục, hoặc đương hình lục, cập dư vô lượng tai nạn lăng nhục, bi sầu tiễn bức, thân tâm thọ khổ, nhược văn ngã danh, dĩ ngã phước đức, oai thần lực cố, giai đắc giải thoát nhất thiết ưu khổ.

Đệ thập nhất đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, nhược chư hữu tình, cơ khát sở não, vị cầu thực cố, tạo chư ác nghiệp, đắc văn ngã danh, chuyên niệm thọ trì, ngã đương tiên dĩ thượng diệu ẩm thực, bảo túc kỳ thân, hậu dĩ pháp vị, tất cánh an lạc, nhi kiến lập chi.

Đệ thập nhị đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-đề thời, nhược chư hữu tình, bần vô y phục, văn manh hàn nhiệt, trú dạ bức não, nhược văn ngã danh, chuyên niệm thọ trì, như kỳ sở hiếu, tức đắc chủng chủng thượng diệu y phục. Diệc đắc nhất thiết bảo trang nghiêm cụ, hoa man đồ hương, cổ nhạc chúng kỹ. Tùy tâm sở ngoạn, giai linh mãn túc.

Mạn-thù-thất-lợi! Thị vi bỉ Thế Tôn Dược sư Lưu ly Quang Như Lai, ứng Chánh đẳng giác, hành Bồ-tát Đạo thời, sở phát Thập nhị vi diệu thượng nguyện.

Phục thứ, Mạn-thù-thất-lợi! Bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hành Bồ-tát đạo thời sở phát đại nguyện, cập bỉ Phật độ công đức trang nghiêm, ngã nhược nhất kiếp, nhược nhất kiếp dư, thuyết bất năng tận.

Nhiên bỉ Phật độ, nhất hướng thanh tịnh, vô hữu nữ nhân, diệc vô ác thú cập khổ âm thanh, lưu ly vi địa, kim thằng giới đạo, thành khuyết cung các, hiên song la võng, giai thất bảo thành, diệc như Tây phương Cực Lạc thế giới công đức trang nghiêm, đẳng vô sai biệt.

Ư kỳ quốc trung, hữu nhị Bồ-tát ma-ha-tát: nhất danh Nhật Quang Biến Chiếu, nhị danh Nguyệt Quang Biến Chiếu. Thị vi bỉ vô lượng vô số Bồ-tát chúng chi thượng thủ. Thứ bổ Phật xứ tất năng trì bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chánh pháp bảo tạng.

Thị cố, Mạn-thù-thất-lợi! Chư hữu tín tâm, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, ưng đương nguyện sanh bỉ Phật thế giới.

Nhĩ thời, Thế Tôn phục cáo Mạn-thù-thất-lợi đồng tử ngôn: Mạn-thù-thất-lợi! Hữu chư chúng sanh bất thức thiện ác, duy hoài tham lận, bất tri bố thí cập thí quả báo, ngu si vô trí, khuyết ư tín căn, đa tụ tài bảo, cần gia thủ hộ, kiến khất giả lai, kỳ tâm bất hỷ. Thiết bất hoạch dĩ nhi hành thí thời, như cát thân nhục, thâm sanh thống tích.

Phục hữu vô lượng xan tham hữu tình, tích tập tư tài, ư kỳ tự thân thượng bất thọ dụng. Hà huống năng dữ phụ mẫu, thê tử, nô tỳ tác sử, cập lai khất giả? Bỉ chư hữu tình, tùng thử mạng chung, sanh ngạ quỉ giới hoặc bàng sanh thú. Do tích nhân gian, tằng đắc tạm văn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh cố, kim tại ác thú, tạm đắc ức niệm bỉ Như Lai danh. Tức ư niệm thời, tùng bỉ xứ một, hoàn sanh nhân trung, đắc túc mạng niệm, úy ác thú khổ, bất lạc dục lạc, hiếu hành huệ thí, tán thán thí giả. Nhất thiết sở hữu, tất vô tham tích. Tiệm thứ thượng năng dĩ đầu mục, thủ túc, huyết nhục, thân phận, thí lai cầu giả, huống dư tài vật?

Phục thứ, Mạn-thù-thất-lợi! Nhược chư hữu tình, tuy ư Như Lai thọ chư học xứ, nhi phá thi-la. Hữu tuy bất phá thi-la, nhi phá quỹ tắc. Hữu ư thi-la, quỹ tắc, tuy đắc bất hoại, nhiên hủy chánh kiến. Hữu tuy bất hủy chánh kiến, nhi khí đa văn, ư Phật sở thuyết khế kinh thâm nghĩa, bất năng giải liễu. Hữu tuy đa văn, nhi tăng thượng mạn. Do tăng thượng mạn phú tế tâm cố, tự thị phi tha, hiềm báng chánh pháp, vi ma bạn đảng. Như thị ngu nhân tự hành tà kiến, phục linh vô lượng câu-chi hữu tình đọa đại hiểm khanh. Thử chư hữu tình, ưng ư địa ngục, bàng sanh, quỷ thú, lưu chuyển vô cùng.

Nhược đắc văn thử Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, tiện xả ác hạnh, tu chư thiện pháp, bất đọa ác thú. Thiết hữu bất năng xả chư ác hạnh, tu hành thiện pháp, đọa ác thú giả, dĩ bỉ Như Lai bản nguyện oai lực, linh kỳ hiện tiền tạm văn danh hiệu, tùng bỉ mạng chung, hoàn sanh nhân thú, đắc chánh kiến, tinh tấn, thiện điều ý lạc. Tiện năng xả gia, thú ư phi gia. Như Lai pháp trung, thọ trì học xứ, vô hữu hủy phạm, chánh kiến, đa văn giải thậm thâm nghĩa, ly tăng thượng mạn, bất báng chánh pháp, bất vi ma bạn. Tiệm thứ tu hành chư Bồ-tát hạnh, tốc đắc viên mãn.

Phục thứ, Mạn-thù-thất-lợi! Nhược chư hữu tình, xan tham tật đố, tự tán hủy tha, đương đọa tam ác thú trung vô lượng thiên tuế, thọ chư kịch khổ. Thọ kịch khổ dĩ, tùng bỉ mạng chung, lai sanh nhân gian, tác ngưu mã đà la, hằng bị tiên thát, cơ khát bức não, hựu thường phụ trọng, tùy lộ nhi hành.

Hoặc đắc vi nhân, sanh cư hạ tiện, tác nhân nô tỳ, thọ tha khu dịch, hằng bất tự tại. Nhược tích nhân trung tằng văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, do thử thiện nhân, kim phục ức niệm, chí tâm qui y. Dĩ Phật thần lực, chúng khổ giải thoát, chư căn thông lợi, trí huệ, đa văn, hằng cầu thắng pháp, thường ngộ thiện hữu, vĩnh đoạn ma quyến, phá vô minh xác, kiệt phiền não hà, giải thoát nhất thiết sanh, lão, bệnh, tử, ưu sầu khổ não.

Phục thứ, Mạn-thù-thất-lợi! Nhược chư hữu tình, hiếu hỷ quai ly, cánh tương đấu tụng, não loạn tự tha, dĩ thân ngữ ý, tạo tác tăng trưởng chủng chủng ác nghiệp, triển chuyển thường vi bất nhiêu ích sự, hỗ tương mưu hại, cáo triệu sơn lâm thọ trủng đẳng thần, sát chư chúng sanh, thủ kỳ huyết nhục, tế tự Dược-xoa, La-sát-bà đẳng. Thư oán nhân danh, tác kỳ hình tượng, dĩ ác chú thuật nhi chú trớ chi. Yếm mỵ cổ đạo, chú khởi thi quỷ, linh đoạn bỉ mạng cập hoại kỳ thân. Thị chư hữu tình nhược đắc văn thử Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, bỉ chư ác sự tất bất năng hại. Nhất thiết triển chuyển giai khởi từ tâm, lợi ích an lạc, vô tổn não ý cập hiềm hận tâm, các các hoan duyệt. Ư tự sở thọ, sanh ư hỷ túc, bất tương xâm lăng, hỗ vi nhiêu ích.

Phục thứ, Mạn-thù-thất-lợi! Nhược hữu Tứ chúng: Bí-sô, Bí-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, cập dư tịnh tín: thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, hữu năng thọ trì Bát phần trai giới, hoặc kinh nhất niên, hoặc phục tam nguyệt, thọ trì học xứ. Dĩ thử thiện căn, nguyện sanh Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Lượng Thọ Phật sở, thính văn chánh pháp, nhi vị định giả. Nhược văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, lâm mạng chung thời, hữu bát đại Bồ-tát, kỳ danh viết: Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Vô Tận Ý Bồ-tát, Bảo Đàn Hoa Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Dược Thượng Bồ-tát, Di Lặc Bồ-tát. Thị bát đại Bồ-tát thừa không nhi lai, thị kỳ đạo lộ. Tức ư bỉ giới chủng chủng tạp sắc chúng bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Hoặc hữu nhân thử, sanh ư thiên thượng. Tuy sanh thiên thượng, nhi bổn thiện căn diệc vị cùng tận. Bất phục cánh sanh chư dư ác thú. Thiên thượng thọ tận, hoàn sanh nhân gian, hoặc vi luân vương, thống nhiếp tứ châu, oai đức tự tại, an lập vô lượng bách thiên hữu tình ư thập thiện đạo. Hoặc sanh sát-đế-lợi, bà-la-môn, cư sĩ, đại gia, đa nhiêu tài bảo, thương khố doanh dật, hình tướng đoan chánh, quyến thuộc cụ túc, thông minh trí huệ, dũng kiện oai mãnh như đại lực sĩ.

Nhược thị nữ nhân đắc văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, chí tâm thọ trì, ư hậu bất phục cánh thọ nữ thân.

Phục thứ, Mạn-thù-thất-lợi! Bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đắc Bồ-đề thời, do bản nguyện lực, quán chư hữu tình, ngộ chúng bệnh khổ, sấu luyến càn tiêu, hoàng nhiệt đẳng bệnh. Hoặc bị yếm mỵ, cổ độc sở trúng. Hoặc phục đoản mạng, hoặc thời hoạnh tử. Dục linh thị đẳng bệnh khổ tiêu trừ, sở cầu nguyện mãn. Thời bỉ Thế Tôn nhập Tam-ma địa, danh viết “Trừ diệt nhất thiết chúng sanh khổ não”. Ký nhập định dĩ, ư nhục kế trung, xuất đại quang minh, quang trung diễn thuyết Đại Đà-la-ni viết:

Nam mô, bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ bệ sát xã tam một yết đế, tóa ha!

Nhĩ thời, quang trung thuyết thử chú dĩ, đại địa chấn động, phóng đại quang minh. Nhất thiết chúng sanh bệnh khổ giai trừ, thọ an ổn lạc.

Mạn-thù-thất-lợi! Nhược kiến nam tử, nữ nhân hữu bệnh khổ giả, ưng đương nhất tâm, vị bỉ bệnh nhân, thường thanh tịnh tháo thấu, hoặc thực hoặc dược, hoặc vô trùng thủy, chú nhất bách bát biến, dữ bỉ phục thực. Sở hữu bệnh khổ, tất giai tiêu diệt. Nhược hữu sở cầu, chí tâm niệm tụng, giai đắc như thị, vô bệnh diên niên. Mạng chung chi hậu, sanh bỉ thế giới, đắc bất thối chuyển, nãi chí Bồ-đề.

Thị cố, Mạn-thù-thất-lợi! Nhược hữu nam tử, nữ nhân, ư bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm ân trọng, cung kính cúng dường giả, thường trì thử chú, vật linh phế vong.

Phục thứ, Mạn-thù-thất-lợi! Nhược hữu tịnh tín nam tử, nữ nhân, đắc văn Dược Sư Lưu Ly Quang, Như Lai, Ứng, Chánh đẳng giác, sở hữu danh hiệu. Văn dĩ tụng trì, thần tước xỉ mộc, tháo thấu thanh tịnh, dĩ chư hương hoa, thiêu hương, đồ hương, tác chúng kỹ nhạc, cúng dường hình tượng. Ư thử kinh điển, nhược tự thư, nhược giáo nhân thư, nhất tâm thọ trì, thính văn kỳ nghĩa. Ư bỉ pháp sư, ưng tu cúng dường, nhất thiết sở hữu tư thân chi cụ, tất giai thí dữ, vật linh phạp thiểu. Như thị tiện mông chư Phật hộ niệm; sở cầu nguyện mãn, nãi chí Bồ-đề.

Nhĩ thời, Mạn-thù-thất-lợi đồng tử bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Ngã đương thệ ư tượng pháp chuyển thời, dĩ chủng chủng phương tiện, linh chư tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng đắc văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu. Nãi chí thụy trung, diệc dĩ Phật danh giác ngộ kỳ nhĩ.

Thế Tôn! Nhược ư thử kinh thọ trì độc tụng, hoặc phục vị tha diễn thuyết khai thị. Nhược tự thư, nhược giáo nhân thư, cung kính tôn trọng, dĩ chủng chủng hoa hương, mạt hương, thiêu hương, hoa mạn anh lạc, phan cái kỹ nhạc nhi vi cúng dường.

Dĩ ngũ sắc thể, tác nang thạnh chi. Tảo sái tịnh xứ, phu thiết cao tòa nhi dụng an xử. Nhĩ thời, Tứ Đại Thiên vương dữ kỳ quyến thuộc cập dư vô lượng bá thiên thiên chúng giai nghệ kỳ sở cúng dường thủ hộ.

Thế Tôn! Nhược thử kinh bảo lưu hành chi xứ, hữu năng thọ trì, dĩ bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức cập văn danh hiệu, đương tri thị xứ vô phục hoạnh tử. Diệc phục bất vi chư ác quỉ thần đoạt kỳ tinh khí. Thiết dĩ đoạt giả, hoàn đắc như cố, thân tâm an lạc.

Phật cáo Mạn-thù-thất-lợi: Như thị, như thị. Như nhữ sở thuyết.

Mạn-thù-thất-lợi! Nhược hữu tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng dục cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai giả, ưng tiên tạo lập bỉ Phật hình tượng, phu thanh tịnh tòa nhi an xử chi. Tán chủng chủng hoa, thiêu chủng chủng hương, dĩ chủng chủng tràng phan, trang nghiêm kỳ xứ. Thất nhật thất dạ, thọ bát phần trai giới, thực thanh tịnh tự. Tháo dục hương khiết, trước thanh tịnh y. Ưng sanh vô cấu trược tâm, vô nộ hại tâm. Ư nhất thiết hữu tình, khởi lợi ích an lạc, từ bi hỷ xả bình đẳng chi tâm. Cổ nhạc ca tán, hữu nhiễu Phật tượng. Phục ưng niệm bỉ Như Lai bản nguyện công đức, độc tụng thử kinh, tư duy kỳ nghĩa, diễn thuyết khai thị. Tùy sở nhạo cầu, nhất thiết giai toại. Cầu trường thọ đắc trường thọ, cầu phú nhiêu đắc phú nhiêu, cầu quan vị đắc quan vị, cầu nam nữ đắc nam nữ.

Nhược phục hữu nhân, hốt đắc ác mộng, kiến chư ác tướng, hoặc quái điểu lai tập, hoặc ư trú xứ, bách quái xuất hiện. Thử nhân nhược dĩ chúng diệu tư cụ, cung kính cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai giả, ác mộng ác tướng, chư bất cát tường giai tất ẩn một, bất năng vi hoạn.

Hoặc hữu thủy hỏa, đao độc, huyền hiểm, ác tượng, sư tử, hổ lang, hùng bi, độc xà, ác yết, ngô công, do diên, văn manh đẳng bố. Nhược năng chí tâm ức niệm bỉ Phật, cung kính cúng dường, nhất thiết bố úy giai đắc giải thoát.

Nhược tha quốc xâm nhiễu, đạo tặc phản loạn, ức niệm cung kính bỉ Như Lai giả, diệc giai giải thoát.

Phục thứ, Mạn-thù-thất-lợi! Nhược hữu tịnh tín thiện nam tử thiện nữ nhân đẳng, nãi chí tận hình bất sự dư thiên, duy đương nhất tâm quy Phật, Pháp, Tăng, thọ trì cấm giới, nhược Ngũ giới, Thập giới, Bồ-tát tứ bách giới, Bí-sô nhị bá ngũ thập giới, Bí-sô ni tam bách tứ bát giới. Ư sở thọ trung, hoặc hữu hủy phạm, bố đọa ác thú. Nhược năng chuyên niệm bỉ Phật danh hiệu, cung kính cúng dường giả, tất định bất thọ tam ác thú sanh.

Hoặc hữu nữ nhân, lâm đương sản thời, thọ ư cực khổ. Nhược năng chí tâm xưng danh lễ tán, cung kính cúng dường bỉ Như Lai giả, chúng khổ giai trừ, sở sanh chi tử, thân phận cụ túc, hình sắc đoan chánh, kiến giả hoan hỷ, lợi căn thông minh, an ổn thiểu bệnh, vô hữu phi nhân đoạt kỳ tinh khí.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo A-nan ngôn: Như ngã xưng dương bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai sở hữu công đức, thử thị chư Phật thậm thâm hành xứ, nan khả giải liễu. Nhữ vi tín phủ?

A-nan bạch ngôn: Đại đức Thế Tôn! Ngã ư Như Lai sở thuyết khế kinh, bất sanh nghi hoặc. Sở dĩ giả hà? Nhất thiết Như Lai thân, ngữ, ý nghiệp, vô bất thanh tịnh.

Thế Tôn! Thử nhật nguyệt luân khả linh đọa lạc. Diệu cao sơn vương khả sử khuynh động. Chư Phật sở ngôn, vô hữu dị dã.

Thế Tôn! Hữu chư chúng sanh, tín căn bất cụ, văn thuyết chư Phật thậm thâm hành xứ, tác thị tư duy: Vân hà đản niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhất Phật danh hiệu, tiện hoạch nhĩ sở công đức thắng lợi? Do thử bất tín, phản sanh phỉ báng. Bỉ ư trường dạ, thất đại lợi lạc, đọa chư ác thú, lưu chuyển vô cùng.

Phật cáo A-nan: Thị chư hữu tình, nhược văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, chí tâm thọ trì, bất sanh nghi hoặc, đọa ác thú giả vô hữu thị xứ.

A-nan! Thử thị chư Phật thậm thâm sở hành, nan khả tín giải. Nhữ kim năng thọ, đương tri giai thị Như Lai oai lực.

A-nan! Nhất thiết Thanh Văn, Độc Giác cập vị đăng địa chư Bồ-tát đẳng, giai tất bất năng như thật tín giải. Duy trừ Nhất sanh sở hệ Bồ-tát.

A-nan! Nhân thân nan đắc. Ư Tam Bảo trung, tín kính tôn trọng, diệc nan khả đắc. Văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, phục nan ư thị.

A-nan! Bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, vô lượng Bồ-tát hạnh, vô lượng thiện xảo phương tiện, vô lượng quảng đại nguyện, ngã nhược nhất kiếp, nhược nhất kiếp dư, nhi quảng thuyết giả, kiếp khả tốc tận, bỉ Phật hạnh nguyện, thiện xảo phương tiện vô hữu tận dã.

Nhĩ thời chúng trung, hữu nhất Bồ-tát Ma-ha-tát, danh viết Cứu Thoát, tức tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, hữu tất trước địa, khúc cung hiệp chưởng, nhi bạch Phật ngôn: Đại đức Thế Tôn! Tượng pháp chuyển thời. Hữu chư chúng sanh, vị chủng chủng hoạn chi sở khốn ách, trường bệnh luy sấu, bất năng ẩm thực, hầu thần càn táo, kiến chư phương ám, tử tướng hiện tiền. Phụ mẫu thân thuộc, bằng hữu tri thức đề khấp vi nhiễu.

Nhiên bỉ tự thân, ngọa tại bản xứ, kiến Diêm-ma sứ, dẫn kỳ thần thức chí ư Diêm-ma Pháp vương chi tiền. Nhiên chư hữu tình hữu câu sanh thần, tùy kỳ sở tác, nhược tội nhược phước, giai cụ thư chi, tận trì thọ dữ Diêm-ma Pháp vương.

Nhĩ thời, bỉ vương thôi vấn kỳ nhân, toán kế sở tác, tùy kỳ tội phước nhi xử đoán chi. Thời bỉ bệnh nhân thân thuộc tri thức nhược năng vị bỉ, qui y Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thỉnh chư chúng tăng, chuyển độc thử kinh, nhiên thất tằng chi đăng, huyền ngũ sắc tục mạng thần phan. Hoặc hữu thị xứ bỉ thức đắc hoàn, như tại mộng trung, minh liễu tự kiến.

Hoặc kinh thất nhật, hoặc nhị thập nhất nhật, hoặc tam thập ngũ nhật, hoặc tứ thập cửu nhật, bỉ thức hoàn thời, như tùng mộng giác, giai tự ức tri thiện bất thiện nghiệp. Sở đắc quả báo, do tự chứng kiến, nghiệp quả báo cố, nãi chí mạng nạn, diệc bất tạo tác chư ác chi nghiệp.

Thị cố tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng giai ưng thọ trì Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, tùy lực sở năng, cung kính cúng dường.

Nhĩ thời, A-nan vấn Cứu Thoát Bồ-tát viết: Thiện nam tử! Ưng vân hà cung kính cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? Tục mạng phan đăng, phục vân hà tạo?

Cứu Thoát Bồ-tát ngôn: Đại đức! Nhược hữu bệnh nhân dục thoát bệnh khổ, đương vị kỳ nhân, thất nhật thất dạ, thọ trì Bát phần trai giới. Ưng dĩ ẩm thực cập dư tư cụ, tùy lực sở biện, cúng dường Bí-sô tăng. Trú dạ lục thời, lễ bái, cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Độc tụng thử kinh tứ thập cửu biến, nhiên tứ thập cửu đăng, tạo bỉ Như Lai hình tượng thất khu. Nhất nhất tượng tiền, các trí thất đăng. Nhất nhất đăng lượng, đại như xa luân, nãi chí tứ thập cửu nhật, quang minh bất tuyệt. Tạo ngũ sắc thể phan, trường tứ thập cửu trích thủ. Ưng phóng tạp loại chúng sanh. Chí tứ thập cửu nhật, khả đắc quá độ nguy ách chi nạn, bất vi chư hoạnh ác quỉ sở trì.

Phục thứ, A-nan! Nhược sát-đế-lợi Quán đảnh vương đẳng, tai nạn khởi thời, sở vị: Nhân trung tật dịch nạn, Tha quốc xâm bức nạn, Tự giới bạn nghịch nạn, Tinh tú biến quái nạn, Nhật nguyệt bạc thực nạn, Phi thời phong vũ nạn, Quá thời bất vũ nạn, bỉ sát-đế-lợi Quán đảnh vương đẳng, nhĩ thời ưng ư nhất thiết hữu tình, khởi từ bi tâm, xá chư hệ bế, y tiền sở thuyết cúng dường chi pháp, cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Do thử thiện căn cập bỉ Như Lai bản nguyện lực cố, linh kỳ quốc giới tức đắc an ổn, phong vũ thuận thời, cốc giá thành thục. Nhất thiết hữu tình vô bệnh, hoan lạc. Ư kỳ quốc trung, vô hữu bạo ngược Dược-xoa đẳng thần não hữu tình giả. Nhất thiết ác tướng giai tức ẩn một. Nhi sát-đế-lợi Quán đảnh vương đẳng, thọ mạng sắc lực, vô bệnh tự tại, giai đắc tăng ích.

A-nan! Nhược đế hậu phi chúa, trữ quân vương tử, đại thần phụ tướng, trung cung thể nữ, bách quan lê thứ vị bệnh sở khổ, cập dư ách nạn, diệc ưng tạo lập ngũ sắc thần phan, nhiên đăng tục minh, phóng chư sanh mạng tán tạp sắc hoa, thiêu chúng danh hương, bịnh đắc trừ dũ, chúng nạn giải thoát.

Nhĩ thời, A-nan vấn Cứu Thoát Bồ-tát ngôn: Thiện nam tử! Vân hà dĩ tận chi mạng, nhi khả tăng ích?

Cứu Thoát Bồ-tát ngôn: Đại đức! Nhữ khởi bất văn Như Lai thuyết hữu cửu hoạnh tử da? Thị cố khuyến tạo tục mạng phan đăng, tu chư phước đức. Dĩ tu phước cố, tận kỳ thọ mạng, bất kinh khổ hoạn.

A-nan vấn ngôn: Cửu hoạnh vân hà?

Cứu Thoát Bồ-tát ngôn: Nhược chư hữu tình đắc bệnh tuy khinh, nhiên vô y dược cập khán bệnh giả. Thiết phục ngộ y, thọ dĩ phi dược. Thật bất ưng tử, nhi tiện hoạnh tử. Hựu tín thế gian tà ma ngoại đạo. Yêu nghiệt chi sư vọng thuyết họa phước, tiện sanh khủng động, tâm bất tự chánh, bốc vấn mịch họa, sát chủng chủng chúng sanh, giải tấu thần minh, hô chư võng lượng, thỉnh khất phước hựu, dục kí diên niên, chung bất năng đắc. Ngu si mê hoặc, tín tà đảo kiến, toại linh hoạnh tử. Nhập ư địa ngục, vô hữu xuất kỳ. Thị danh sơ hoạnh. Nhị giả hoạnh bị vương pháp chi sở tru lục. Tam giả điền liệp hy hý, đam dâm thị tửu, phóng dật vô độ, hoạnh vi phi nhân đoạt kỳ tinh khí. Tứ giả hoạnh vi hỏa phần. Ngũ giả hoạnh vi thủy nịch. Lục giả hoạnh vi chủng chủng ác thú sở đạm. Thất giả hoạnh đọa sơn nhai. Bát giả hoạnh vi độc dược, yếm đảo, chú trớ, khởi thi quỉ đẳng chi sở trúng hại. Cửu giả cơ khát sở khốn, bất đắc ẩm thực, nhi tiện hoạnh tử.

Thị vi Như Lai lược thuyết hoạnh tử hữu thử cửu chủng. Kỳ dư phục hữu vô lượng chư hoạnh, nan khả cụ thuyết.

Phục thứ, A-nan! Bỉ Diêm-ma vương chủ lãnh thế gian danh tịch chi ký. Nhược chư hữu tình bất hiếu ngũ nghịch, phá nhục Tam bảo, hoại quân thần pháp, hủy ư tánh giới, Diêm-ma Pháp vương, tùy tội khinh trọng, khảo nhi phạt chi. Thị cố ngã kim khuyến chư hữu tình nhiên đăng tạo phan, phóng sanh tu phước, linh độ khổ ách, bất tao chúng nạn.

Nhĩ thời, chúng trung hữu Thập nhị Dược-xoa Đại tướng, câu tại hội tọa. Sở vị: Cung-tỳ-la Đại tướng, Phạt-chiết-la Đại tướng, Mê-xí-la Đại tướng, An-để-la Đại tướng, Át-nễ-la Đại tướng, San-để-la Đại tướng, Nhân-đạt-la Đại tướng, Ba-di-la Đại tướng, Ma-hổ-la Đại tướng, Chân-đạt-la Đại tướng, Chiêu-đỗ-la Đại tướng, Tỳ-yết-la Đại tướng.

Thử thập nhị Dược-xoa Đại tướng, nhất nhất các hữu thất thiên Dược-xoa dĩ vi quyến thuộc, đồng thời cử thanh, bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Ngã đẳng kim giả mông Phật oai lực, đắc văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu. Bất phục cánh hữu ác thú chi bố. Ngã đẳng tương suất, giai đồng nhất tâm, nãi chí tận hình, quy Phật, Pháp, Tăng. Thệ đương hà phụ nhất thiết hữu tình, vị tác nghĩa lợi, nhiêu ích an lạc. Tùy ư hà đẳng thôn thành quốc ấp, không nhàn lâm trung, nhược hữu lưu bố thử kinh, hoặc phục thọ trì Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, cung kính cúng dường giả, ngã đẳng quyến thuộc vệ hộ thị nhân, giai sử giải thoát nhất thiết khổ nạn. Chư hữu nguyện cầu, tất linh mãn túc. Hoặc hữu tật ách cầu độ thoát giả, diệc ưng độc tụng thử kinh, dĩ ngũ sắc lũ, kết ngã danh tự, đắc như nguyện dĩ, nhiên hậu giải kết.

Nhĩ thời, Thế Tôn tán chư Dược-xoa Đại tướng ngôn: Thiện tai! Thiện tai! Đại Dược-xoa tướng! Nhữ đẳng niệm báo Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ân đức giả, thường ưng như thị lợi ích an lạc nhất thiết hữu tình.

Nhĩ thời, A-nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Đương hà danh thử pháp môn? Ngã đẳng vân hà phụng trì?

Phật cáo A-nan: Thử pháp môn danh Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức. Diệc danh Thuyết Thập nhị Thần tướng nhiêu ích hữu tình kết nguyện thần chú. Diệc danh Bạt trừ nhất thiết nghiệp chướng. Ưng như thị trì.

Thời Bạc-già-phạm thuyết thị ngữ dĩ, chư Bồ-tát ma-ha-tát cập đại Thanh Văn, Quốc vương, Đại thần, Bà-la-môn, Cư sĩ, Thiên, Long, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân, phi Nhân đẳng, nhất thiết đại chúng văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

Dược Sư Lưu Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh!

Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, Bệ-sát-xã lũ-rô. Bệ-lưu-ly, Bát-lặc-bà, hắt-ra-xà-giả. Đát-tha-yết-đa-da. A ra-hắt-đế. Tam miệu. Tam-bột-đà-da. Đát-điệt-tha. Án. Bệ-sát-thệ. Bệ-sát-thệ. Bệ-sát-xã. Tam-một-yết-đế, Tóa-ha! (3 lần)

TÁN THÁN

(Chủ sám xướng)

Dược Sư hải hội

Xí thạnh quang vương

Bát đại Bồ-tát giáng cát tường

Thất Phật trợ tuyên dương

Nhật nguyệt hồi quang

Phước thọ vĩnh an khương!

Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát. (3 lần)

NIỆM PHẬT

(Đại chúng quỳ hoặc ngồi để cùng niệm Phật)

Sát trần tâm niệm khả sổ tri

Đại hải trung thủy khả ẩm tận

Hư không khả lượng phong khả kế

Vô năng tận thuyết Phật công đức

Nam mô Ta-bà thế giới, Tam giới đạo sư, tứ sanh từ phụ, nhân thiên giáo chủ, thiên bách ức hóa thân, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (30 lần)

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (30 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (7 lần)

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát (7 lần)

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát (7 lần)

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

LẠY PHẬT

(Chủ sám xướng và đại chúng cùng lạy danh hiệu Phật)

Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai Phật, Pháp, Tăng thường trụ Tam Bảo (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Đông phương giáo chủ, tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Đại Bi Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát vô lượng Thánh Hiền. (1 lạy)

(Đại chúng quỳ hoặc ngồi tụng một trong số các bài sám nguyện sau)

SÁM NGUYỆN 1

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện

Chí tâm đảnh lễ đấng Từ tôn

Đã bao phen sanh tử dập dồn

Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo

Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo

Mà con còn đắm đuối mê say

Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày

Tai thích tiếng mật đường dua nịnh

Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh

Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go

Thân tham dùng gấm vóc sa-sô

Ý mơ tưởng bao la vũ trụ

Bởi lục dục lòng tham không đủ

Lấp che dần trí huệ từ lâu

Hôm nay con giác ngộ hồi đầu

Tâm sám hối phơi bày tỏ rõ

Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ

Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê

Trước đài sen thành kính hướng về

Tịnh tâm ý quy y Tam bảo

Phật giới cấm chuyên trì chu đáo

Dứt tận cùng gốc rễ vô minh

Chí phàm phu tự lực khó thành

Cầu Đại Giác từ bi gia hộ

Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ

Con dốc lòng vì đạo hy sinh

Nương từ quang tìm đến Bảo thành

Đặng tự giác, giác tha, viên mãn.

SÁM NGUYỆN 2

Đệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao tội ác bởi lầm mê

Đắm trong sanh tử đã bao lần

Nay đến trước đài Vô thượng giác

Biển trần khổ lâu đời luân lạc

Với sinh linh vô số điêu tàn

Sống u hoài trong kiếp lầm than

Con lạc lõng không nhìn phương hướng

Đàn con dại từ lâu vất vưởng

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về nấp bóng từ quang

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đường ác trược

Vì tham sân si mạn gây nên

Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện

Xin sám hối để lòng thanh thoát

Trí Phật quang minh như nhật nguyệt

Từ bi vô lượng cứu quần sanh

Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải

Nương thuyền từ vượt khỏi ái hà

Nhớ lời Ngài: Bờ giác không xa

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Bỏ việc ác để đời quang đãng

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng

Con nguyện được sống đời rộng rãi

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi

Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh

Để theo Ngài trên bước đường lành

Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ

Chúng con khổ nguyện xin tự độ

Ngoài tham lam sân hận ngập trời

Phá si mê trí tuệ tuyệt vời

Con nhớ Đức Di Đà Lạc quốc

Phật A-Di-Đà thân kim sắc

Tướng tốt chói sáng tự trang-nghiêm

Năm Tu-di uyển-chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ-tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện-độ chúng-sanh

Chín phẩm sen-vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật

Ở phương Tây thế-giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng-sanh

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

(Đại chúng tụng tiếp)

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh:

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.

Xá-lợi tử! Sắc bất dị không không bất dị sắc; sắc tức thị không không tức thị sắc, Thọ. tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá-lợi tử! Thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức; vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế ba-la-yết-đế ba-la-tăng-yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Tiêu tai cát tường thần chú:

Nam mô tam mãn đa mầu đà nẫm a bát ra để hạ đa xá ta nản nẫm đát điệt tha. Án khư khư khư hê khư hê hồng hồng nhập phạ ra nhập phạ ra bát ra nhập phạ ra bát ra nhập phạ ra để sắc sá để sắc sá sắc trí rị sắc trí rị ta phấn tra ta phấn tra phiến để ca thất rị duệ ta phạ ha. ( 3 lần)

HỒI HƯỚNG

(Đại chúng Tán hoặc Tụng)

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng.

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện trú cát tường dạ cát tường

Trú dạ lục thời hằng cát tường

Nhất thiết thời trung cát tường dã

Duy nguyện Từ Bi thường gia hộ.

(Bốn câu trên tụng 3 lần)

Nam mô Tiêu tai Giáng cát tường Bồ-tát (3 lần)

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu.

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu.

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thệ giải đại đạo phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập Kinh tạng trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo.

NGHI THỨC CẦU AN

(Phần dịch nghĩa)

(Niêm hương bạch Phật, trì chú, lạy Phật)

(Khai chuông mõ, tán hoặc xướng bài “cúng hương”)

Hương thơm giăng bủa

Thánh đức tỏ tường

Bồ-đề tâm rộng khó suy lường

Tùy chỗ phóng hào quang

Lành tốt phi thường

Dâng cúng Pháp Trung Vương.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát (3 lần)

(Thần chú Đại Bi phải tụng nguyên âm. Để hiểu rõ thần chú này quí vị tìm đọc quyển “Chú Đại Bi giảng giải”)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni:

Nam mô hắc ra ðát na ða ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết ðế thước bát ra da. Bồ ðề tát ðỏa bà da. Ma ha tát ðỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án! Tát bàn ra phạt duệ. Số ðát na ðát tỏa. Nam mô tất kiết lật ðỏa y mông a rị da. Bà lô kiết ðế thất Phật ra lăng ðà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn ða sa mế. Tát bà a tha ðậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát ða. Na ma bà dà. Ma phạt ðạt ðậu. Ðát ðiệt tha. Án! A bà lô hê. Lô ca ðế. Ca ra ðế. Di hê rị. Ma ha bồ ðề tát ðỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị ðà dựng. Cu lô cu lô kiết mông. Ðộ lô ðộ lô phạt xà da ðế. Ma ha phạt xà da ðế. Ðà ra ðà ra. Ðịa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục ðế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ ðề dạ bồ ðề dạ. Bồ ðà dạ bồ ðà dạ. Di ðế rị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa rị sắc ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất ðà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất ðà dạ. Ta bà ha. Tất ðà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da. Ta ba ha. Ta bà ma ha a tất ðà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất ðà dạ. Ta bà ha. Bà ðà ma kiêt tất ðà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn ðà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ. Ta bà ha. Nam mô hắc ra ðát na ða ra dạ da.

Nam mô a ri da. Bà lô kiết ðế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.

Án! Tất ðiện ðô. Mạn ða ra. Bạt ðà dạ. Ta bà ha. (3 lần)

(Xướng hoặc tán 4 câu sau)

Thân Phật thanh tịnh tựa lưu ly

Trí Phật sáng ngời như trăng sáng.

Phật ở thế gian thường cứu khổ

Tâm Phật không đâu không từ bi!

Nam mô Thập phương thường trú Tam Bảo (3 lần)

(Đại chúng lạy 3 lạy rồi quỳ xuống dâng sớ nếu có tiếp theo chủ sám xướng)

Cúi lạy đấng Thế Tôn

Quy ngưỡng mười phương Phật

Con nay phát nguyện rộng

Trì tụng kinh Dược Sư

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ muôn loài

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát tâm Bồ-đề

Khi hết báo thân này

Đều sinh về Cực Lạc.

(Đại chúng cùng tụng)

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Diệu Pháp sâu xa thật khó cầu

Trăm nghìn ức kiếp dễ tìm đâu!

Con nay thấy nghe xin trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

 

 

CỬ TÁN

(Chủ sám xướng)

Đức giáo chủ đông phương

Mười hai nguyện hoằng dương

Cứu muôn loài thoát khổ

Khai diễn pháp chân thường

Bốn chín ngày đèn hương

Trang nghiêm khắp đạo trường

Trì danh và đảnh lễ

Tiêu tai thọ miên trường.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần)

Ta-bà chẳng phải nơi yên nghỉ

Hướng đến cửa Thiền nói chân kinh

Mười hai nguyện lớn tiêu tội chướng

Ba nghìn hóa Phật chứng lòng thành

Phúc quả Diêm phù đây gom kết

Sen vàng Tây vức ngát trời này

Giải oán tiêu tai thêm tuổi thọ

Nền phúc phù mệnh giữ yên lành.

KINH DƯỢC SƯ

(Đại chúng quỳ hoặc ngồi để tụng kinh Dược Sư)

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

Kinh nói về bản nguyện công đức của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Thế Tôn du hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm, ở dưới cây “Nhạc âm”, có tám ngàn vị đại Tỷ-kheo, ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ-tát, và các quốc vương, đại thần, Bà-la-môn, cư sĩ, tám bộ trời rồng, loài người và loài không phải người, đại chúng vô lượng như vậy, cung kính vây quanh đức Thế Tôn để được Ngài thuyết pháp cho.

Lúc ấy, Mạn-thù-thất-lợi pháp vương tử vâng theo uy thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai áo bên phải, gối bên phải quì xuống sát đất hướng về đức Phật, cong mình, chắp tay mà thưa, bạch đức Thế Tôn, con xin ngài nói về tướng loại như thế này, đó là danh hiệu, bản nguyện vĩ đại và công đức thù thắng của chư Phật, làm cho người nghe tiêu trừ những sự chướng ngại do nghiệp lực tạo ra. Là vì con muốn lợi lạc cho mọi người trong thời kỳ “Tượng pháp”.

Ðức Thế Tôn tán dương Mạn-thù-thất-lợi đồng tử, lành thay, lành thay Mạn-thù-thất-lợi! Ông đem lòng thương rộng lớn thỉnh cầu Như Lai nói về danh hiệu, bản nguyện và công đức của chư Phật để cứu vớt những kẻ bị nghiệp chướng buộc thắt, lợi lạc mọi người trong thời kỳ “Tượng pháp”. Ông hãy nghe kỹ, suy nghĩ rất khéo, Như Lai sẽ nói cho. Mạn-thù-thất-lợi bạch Phật, dạ, xin Phật chỉ dạy, chúng con thích thú mà nghe.

Phật dạy Mạn-thù-thất-lợi! phía đông, cách thế giới này bởi những thế giới bằng số cát hơn mười sông Hằng, có một thế giới tên Tịnh Lưu Ly. Ðức Phật ở đó danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Mạn-thù-thất-lợi! đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, xưa kia, khi làm hạnh Bồ-tát, đã phát ra mười hai đại nguyện, cốt làm cho mọi người thực hiện mọi sự mong ước.

Ðại nguyện thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì bản thân ánh sáng rực rỡ, chiếu soi vô số thế giới. Thân ấy lại được trang hoàng bằng ba hai tướng tốt của bậc đại trượng phu, và tám mươi vẻ đẹp, lại làm cho mọi người không khác gì với Ta.

Ðại nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, thì thân như ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt, không chút vẩn đục, ánh sáng to lớn, công đức cao vợi, lại khéo an trú. Những tia sáng rực rỡ, dệt nhau như lưới, và tráng lệ hơn nhật nguyệt. Chúng sanh tối tăm được soi sáng cả, tùy ý mà hướng, làm mọi sự nghiệp.

Ðại nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, vận dụng vô lượng trí tuệ và phương tiện, làm cho mọi người cùng được vô tận những vật hưởng dụng, không để cho ai có sự thiếu thốn.

Ðại nguyện thứ tư: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, thì những kẻ đi theo tà đạo đều được làm cho ở yên trong đạo giác ngộ, những người tu theo Thanh Văn, Duyên Giác đều được xây dựng bằng pháp Đại Thừa.

Ðại nguyện thứ năm: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, thì vô số người tu hành phạm hạnh trong chánh pháp của Ta, Ta làm cho tất cả được giới thể không thiếu sót, trọn vẹn giới pháp ba loại. Giả sử phá phạm đi nữa, nghe danh hiệu Ta rồi thì phục hồi thanh tịnh, không rơi vào đường dữ.

Ðại nguyện thứ sáu: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, những kẻ thân hình thấp kém, giác quan không đủ, xấu xí, u mê, mù điếc, câm ngọng, tay quắp, chân queo, lưng gù, phong hủi, điên cuồng, đủ thứ bệnh khổ, nhưng nghe danh hiệu Ta rồi, thảy đều đẹp đẽ, thông minh, giác quan đầy đủ, hết mọi bệnh khổ.

Ðại nguyện thứ bảy: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, những kẻ bị mọi thứ bệnh khổ hành hạ mà không ai cứu giúp không nơi nương tựa, không có y sĩ, không có dược liệu, không có thân thuộc, không có nhà cửa, nghèo nàn lắm khổ, danh hiệu của ta một khi đã thoáng qua tai là bệnh khổ tan biến, thân tâm an lạc, nhà cửa, thân thuộc và đồ dùng, đầy đủ tất cả, cho đến chứng được quả vị vô thượng.

Ðại nguyện thứ tám: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, nếu có nữ nhân nào bị hành hạ bởi cả trăm thứ khổ sở của nữ nhân, nên cùng cực chán ngán, muốn thoát thân ấy, thì nghe danh hiệu Ta rồi, tất cả đều chuyển nữ thành nam, đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được quả vị vô thượng.

Ðại nguyện thứ chín: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, thì làm cho mọi người thoát khỏi mạng lưới của ma vương, tháo cởi thắt buộc của ngoại đạo. Kẻ bị sa vào rừng sâu ác kiến thì đều được dẫn dắt để vào chánh kiến, và dần dần làm cho họ thực tập các hạnh Bồ-tát, mau chóng chứng đắc tuệ giác vô thượng.

Ðại nguyện thứ mười: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, thì những kẻ bị luật pháp ghi sổ, xiềng xích tra tấn, giam nhốt lao ngục, sắp bị hành hình, cộng với vô lượng tai nạn khổ nhục, bi thảm sầu muộn, ngâm nấu bức bách, làm cho cả cơ thể lẫn tâm trí đều chịu thống khổ, nhưng nghe danh hiệu của Ta, thì nhờ năng lực phước đức và uy thần của Ta mà họ thoát hết mọi sự lo sợ khổ sở.

Ðại nguyện mười một: Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ-đề, những kẻ bị đói khát hành hạ, vì cầu cái ăn mà làm mọi việc ác, nhưng nghe được danh hiệu của Ta, một lòng thọ trì, thì trước hết Ta làm cho họ no đủ bằng thực phẩm tuyệt diệu, sau đó Ta sẽ đem cái vui cứu cánh của Phật pháp mà xây dựng cho họ.

Ðại nguyện mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ-đề, nếu chúng hữu tình nào nghèo đến nổi không có áo che thân, bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn: nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp dầu thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả.

Này Mạn-thù-thất-lợi! đó là mười hai lời nguyện lớn của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Chánh Giác phát ra trong khi tu hành đạo Bồ-tát. Mạn-thù-thất-lợi! Những đại nguyện tối thượng của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã lập ra khi còn làm hạnh Bồ-tát, và những công đức trang nghiêm của thế giới đức Phật ấy, Như Lai diễn tả trong một kiếp, hay hơn một kiếp cũng không thể hết được. Thế giới của đức Phật ấy hoàn toàn thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác đạo không có cả đến cái tiếng thống khổ. Ðất làm bằng ngọc lưu ly, biên giới bằng giây vàng. Thành quách, cung điện, lầu gác, mái hiên, cửa sổ, lưới giăng, toàn bằng bảy thứ quí báu, y như thế giới Cực Lạc ở phương tây, công đức trang nghiêm không có gì khác.

Ở trong cõi nước ấy có hai vị đại Bồ-tát, một là Nhật Quang Biến Chiếu, hai là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Ðó là hai vị đứng đầu trong chúng Bồ-tát nhiều vô số của thế giới ấy, thứ lớp kế vị thành Phật, và cùng có khả năng nắm giữ kho báu chánh pháp của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thế nên, Mạn-thù-thất-lợi! Những thiện nam hay thiện nữ có đức tin hãy nguyện sanh thế giới của đức Phật ấy.

Lúc ấy, đức Thế Tôn lại bảo Mạn-thù-thất-lợi đồng tử: Mạn-thù-thất-lợi! Có những kẻ không nhận thức cái lẽ thiện ác, chỉ giữ thói tham lẫn mà không biết bố thí và phước báo bố thí. Ngu muội, không có trí tuệ, thiếu cả đức tin, dồn chứa tài sản vàng ngọc cho nhiều, nỗ lực mà giữ. Thấy người xin đến, lòng họ không vui. Giả sử bất đắc dĩ mà bố thí, thì lúc đó đau tiếc sâu xa như cắt thịt mình. Lại còn lắm kẻ tham lẫn, dồn chứa tài sản mà đối với bản thân của họ, họ còn không hưởng dụng, huống chi có thể đem cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người làm hay kẻ ăn xin. Những kẻ ấy, sinh mạng kết thúc ở đây thì sanh trong thế giới quỉ đói hay súc vật. Nhưng xưa kia, khi ở trong loài người, từng được thoáng nghe danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên ngày nay, dầu ở trong ác đạo, vẫn thoáng nhớ danh hiệu của đức Như Lai ấy, và ngay khi nhớ thì chết ở ác đạo mà sanh lại loài người, được sự nhớ đời trước nên sợ nỗi khổ ác đạo mà không ham dục lạc, thích bố thí và ca tụng người bố thí, có gì cũng không tiếc, dần dần tiếp theo, đầu mắt, tay chân, máu thịt và những bộ phận khác của cơ thể, còn có thể đem cho người đến xin, huống chi những thứ tiền tài sản vật khác!

Mạn-thù-thất-lợi! Có kẻ dù thọ giới pháp với Như Lai mà lại phá giới pháp ấy. Có kẻ không phá giới pháp mà phá qui tắc. Có kẻ đối với giới pháp và qui tắc tuy không phá hoại, nhưng lại phá hoại chánh kiến. Có kẻ tuy không phá hoại chánh kiến mà bỏ phế đa văn, nên đối với nghĩa lý sâu xa của kinh Phật nói không thể lý giải. Có kẻ tuy đa văn nhưng tăng thượng mạn: vì tăng thượng mạn che lấp tâm trí nên cho mình phải, bảo người khác trái, ghét bỏ chánh pháp, làm bạn với ma. Những kẻ ngu si như vậy tự mình đã làm theo tà kiến, lại làm cho vô số người khác rơi xuống hố lớn nguy hiểm. Những kẻ ấy đáng lý trôi lăn vô cùng trong địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ. Nhưng nếu được nghe danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì bỏ ngay tánh ác, tu các pháp lành, và sẽ không bị sa vào đường dữ.

Giả sử có kẻ vẫn không thể bỏ ngay tánh ác, tu các pháp lành, và phải sa vào các đường ác đi nữa, thì nhờ uy lực đại nguyện của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà làm cho họ thoáng nghe được danh hiệu của ngài, sinh mạng kết thúc ở ác đạo, sanh lại trong loài người, được chánh kiến, tinh tiến, và ý thích khéo thuần hóa, nên rời khỏi gia đình, tiến đến xuất gia, ở trong pháp Như Lai mà thọ giới, giữ giới, không có phạm giới, lại có chánh kiến, đa văn, lý giải nghĩa lý cực kỳ sâu xa mà lại viễn ly thượng mạn, không chê chánh pháp, không làm bạn ma, dần dần tu hành các hạnh Bồ-tát và đầy đủ một cách mau chóng.

Mạn-thù-thất-lợi! Có những kẻ tham lẫn ganh ghét, tán tụng bản thân, công kích kẻ khác, nên sẽ sa vào ba ác đạo, hàng vạn năm chịu mọi sự khổ sở khốc liệt. Chịu khổ sở khốc liệt rồi, sinh mạng kết thúc nếu được sinh vào nhân gian thì làm trâu bò, lừa, ngựa, lạc đà, thường bị đánh đập, hành hạ, đói khát, lại luôn luôn mang nặng, chở nhiều, và đi theo sự chỉ bảo của kẻ khác, hoặc được làm người thì sinh nơi hèn hạ, làm tôi tớ người, bị người sai sử, thường mất tự do. Nhưng nếu xưa kia, khi còn làm người, từng nghe danh hiệu của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do nhân lành ấy mà nay nhớ lại, chí tâm qui y, nhờ thần lực của Ngài mà thoát hết khổ sở, giác quan tinh nhuệ, trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, thường gặp bạn lành, đứt hẳn lưới ma, đập vỏ vô minh, cạn sông phiền não, giải thoát hết thảy sinh lão bệnh tử, lo buồn khổ não.

Mạn-thù-thất-lợi! Có những kẻ tính thích chống đối, ly gián, đấu tranh, kiện tụng, gây bực tức và rối loạn cho bản thân và kẻ khác, đem cả thân thể, lời nói và ý nghĩ mà tạo ra đủ thứ ác nghiệp to lớn, gây mãi cho nhau những sự bất lợi để mưu hại lẫn nhau, mời gọi thần núi, thần cây, thần mả; giết hại sinh vật lấy máu mà tế các thần Dạ-xoa, la sát; viết tên người mình oán, làm hình ảnh của người ấy, dùng ma thuật tàn ác phù chú, yểm bùa, dùng thuốc độc, chú yểm thây ma, dùng mọi phương cách làm đứt mạng sống hoặc hại thân họ. Người ấy nếu được nghe danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì mọi việc dữ trên không cách nào hại được. Lại cùng kẻ kia, tất cả đôi bên đều trỗi dậy từ tâm, làm lợi ích an lạc, không còn ý thức thương tổn hay tâm lý ghét giận, đôi bên cùng vui vẻ, thuận hòa. Ðối với mọi vật dụng cho bản thân đều “ít muốn biết đủ”, không còn xâm lấn, chỉ làm lợi lạc cho nhau.

Mạn-thù-thất-lợi! trong bốn chúng Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, và những thiện nam thiện nữ khác có đức tin thuần tịnh, nếu ai có khả năng thọ trì Bát quan trai giới, bằng cách hoặc cả năm hoặc ba tháng, thọ trì giới ấy, rồi đem thiện căn này nguyện sanh vào thế giới Cực lạc ở Phương tây, chỗ Phật A-di-đà, để được nghe chánh pháp của ngài, nhưng chưa quyết định. Nếu nghe danh hiệu của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì đến khi sinh mạng kết thúc, có tám vị đại Bồ-tát, hiệu là: Bồ-tát Văn thù Sư Lợi, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí Bồ-tát, Bồ-tát Vô Tận Ý, Bồ-tát Bảo Đàn Hoa, Bồ-tát Dược Vương, Bồ-tát Dược Thượng, Bồ-tát Di Lặc, tám vị Bồ-tát lớn này đến từ không trung, chỉ đường cho người ấy. Tức thì người ấy tự nhiên hóa sinh trong hoa sen bằng các thứ ngọc, và đủ mọi màu sắc xen lẫn với nhau, của thế giới Cực Lạc.

Cũng có người nhờ sự ấy mà sanh lên cõi trời. Tuy sanh lên cõi trời, nhưng thiện căn xưa cũng chưa cùng tận, và không còn sanh lại tại các ác đạo, khi sự sống lâu trên cõi trời chấm hết thì sanh lại trong nhân gian, hoặc sanh làm Luân Vương, quản lý bốn châu, uy đức tự tại, xây dựng vô lượng trăm ngàn chúng sanh sống bằng mười thiện nghiệp. Hoặc sanh vào dòng Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, cư sĩ, đại gia, nhiều tiền lắm của, kho báu tràn đầy, thân hình, tướng mạo đẹp đẽ trang nghiêm, bà con và bạn bè cùng đầy đủ, trí tuệ thông minh, sức lực mạnh mẽ như đại lực sĩ. Nếu là phụ nữ mà được nghe danh hiệu của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất tâm thọ trì thì về sau không còn chịu lại thân thể phụ nữ.

Mạn-thù-thất-lợi! Khi đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thành tựu tuệ giác vô thượng bồ-đề, thì do năng lực đại nguyện xưa mà quán sát chúng sanh bị mọi bệnh khổ, như những bệnh gầy ốm, co quắp, tiêu khô, vàng nóng, hoặc bị trúng bùa yểm, thuốc độc, hoặc chết non, chết ngang trái. Muốn làm cho họ tiêu trừ những bệnh khổ ấy, cầu được mãn nguyện, nên bấy giờ đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập định danh hiệu Diệt trừ mọi khổ não của chúng sanh. Nhập định ấy rồi, từ trong nhục kế phóng ra ánh sáng lớn. Trong ánh sáng này diễn nói đại đà la ni:

Nam mô, Bạc già phạt đế, bệ sát xã lũ rô – bệ lưu ly bát lặt bà – hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ – bệ sát xã – tam một yết đế, tóa ha!

Khi trong ánh sáng diễn nói đại đà la ni ấy rồi, đại địa chấn động, phóng ánh sáng lớn, hết thảy chúng sanh bệnh khổ tiêu trừ, hưởng được yên vui. Mạn-thù-thất-lợi! Nếu thấy nam tử hay nữ nhân nào bị bệnh khổ sở, thì nên một lòng vì bệnh nhân ấy mà luôn luôn tinh khiết, tắm rửa, súc miệng, rồi đem thực phẩm, dược phẩm, hay nước không có trùng, trì chú này một trăm lẻ tám biến, cho họ ăn uống, thì bệnh khổ của họ đều tiêu tan cả. Nếu có cầu gì, chí tâm tụng niệm thì cũng được như vậy, lại không bệnh, thêm tuổi, và sau khi sinh mạng kết thúc thì sanh thế giới của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, được sự “không thối chuyển” cho đến được tuệ giác bồ-đề. Vì vậy Mạn-thù-thất-lợi! Nếu có nam tử nữ nhân nào đối với đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà chí tâm, tha thiết, cung kính cúng dường, thường trì chú này, đừng để lãng quên.

Mạn-thù-thất-lợi! Nếu nam tử hay nữ nhân có đức tin thành thật, được nghe danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, nghe rồi trì niệm. Sáng sớm đánh răng, tắm rửa, súc miệng sạch sẽ, đem các thứ hương hoa, trong đó có hương đốt, hương xoa, và diễn tấu diệu nhạc mà cúng dường hình tượng của ngài. Ðối với kinh này, hoặc tự ấn hành, hoặc bảo người khác ấn hành, một lòng thọ trì, nghe học nghĩa lý. Ðối với pháp sư giảng giải kinh này, cũng nên cúng dường, mọi đồ dùng cá nhân, hãy cúng dường đầy đủ, đừng để vị ấy thiếu thốn. Làm như vậy sẽ được chư Phật hộ niệm, cầu gì cũng đặng, cho đến đạt được tuệ giác bồ-đề.

Lúc ấy Mạn-thù-thất-lợi đồng tử bạch Phật, bạch đức Thế Tôn, con nguyện khi thời kỳ Tượng pháp xuất hiện, thì dùng mọi cách làm cho những thiện nam hay thiện nữ có đức tin trong sáng được nghe danh hiệu của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cho đến trong lúc ngủ, con cũng đem danh hiệu Ngài thức tỉnh thính giác của họ.

Bạch đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này, hoặc đem giảng nói, bày tỏ cho người khác, hoặc tự mình hay dạy người biên chép kinh này, hết lòng cung kính tôn trọng, dùng những dầu thơm, bông thơm, các thứ hương đốt, tràng hoa, anh lạc, phướng lọng cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường hoặc dùng hàng ngũ sắc làm đãy đựng kinh này, rồi quét dọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một cái tòa cao mà để lên, thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở các cõi Trời khác đều đến đó mà cúng dường và hộ vệ.

Bạch Ðức Thế Tôn, nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bổn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn chết chóc, cũng không bị những ác quỷ, ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa, cũng được hoàn trả, thân tâm yên ổn, khỏe mạnh như thường.

Phật dạy, Mạn-thù-thất-lợi! Quả đúng như vậy, đúng như ông nói. Mạn-thù-thất-lợi! Nếu có thiện nam thiện nữ đức tin thuần tịnh, muốn cúng dường đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì trước hết, hãy tạo lập hình tượng của Ngài, thiết tòa thanh tịnh mà đặt để, rải các thứ hoa, đốt các thứ hương, đem các thứ tràng phan mà trang hoàng chỗ ấy. Bảy ngày đêm thọ giới Bát quan trai, ăn đồ ăn sạch, tắm gội thơm tho, y phục chỉnh tề, nên phát sanh tâm thanh tịnh, không giận dữ tác hại. Nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh khởi tâm lợi ích an lạc, từ bi hỷ xả và bình đẳng, rồi tấu nhạc, ca tụng, nhiễu quanh tượng Phật theo chiều bên phải. Lại nên tưởng niệm bản nguyện và công đức của đức Như Lai, đọc tụng kinh này, tư duy nghĩa ý và diễn giảng khai thị. Như vậy thì mọi sở cầu đều toại ý: cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cầu quan chức được quan chức, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái.

Nếu có người bị ác mộng, thấy đủ cảnh tượng khủng khiếp, hoặc bị những giống chim quái dị đến tập hợp lại, hoặc chỗ ở có cả trăm sự quái dị xuất hiện, kẻ ấy nếu đem những đồ tuyệt diệu cung kính cúng dường đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì những ác mộng và những cảnh tượng khủng khiếp, những sự không tốt lành, đều không còn nữa, chẳng thể tác hại. Nếu ai bị những sự hãi sợ như thủy tai, hỏa hoạn, khí giới, chất độc, chơi vơi giữa chừng, sa xuống chỗ hiểm, gặp voi dữ, sư tử, cọp, sói, gấu, hùm, rắn độc, bò cạp, rết, sâu, muỗi, nhặng, mà chí tâm tưởng niệm đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường, thì mọi sự hãi sợ đều thoát được cả. Nếu nước nhà bị ngoại bang xâm lấn, quấy nhiễu, nội bộ trộm cướp, phản loạn, tưởng niệm cung kính đức Như Lai ấy cũng thoát hết.

Mạn-thù-thất-lợi! Nếu có thiện nam tín nữ nào, đức tin vững chải, cho đến hết đời, không thờ vị trời nào khác, chỉ một lòng qui y Phật Pháp Tăng, thọ trì giới pháp, như năm giới, mười giới, bốn trăm giới của Bồ-tát, hai trăm năm mươi giới của Tỷ-kheo Tăng, ba trăm bốn mươi tám giới của Tỷ-kheo Ni. Nhưng đối với giới pháp của họ thọ trì, hoặc có kẻ phá phạm nên sợ đọa lạc ác đạo. Nếu biết chuyên tâm trì niệm danh hiệu đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường, thì sẽ không bị đọa vào trong ba đường ác.

Lại có người nữ nào, lúc gần sinh sản, chịu đựng đau đớn cùng cực mà biết chí tâm trì niệm danh hiệu, lễ bái, ca tụng, cung kính, cúng dường đức Như Lai ấy, thì mọi nỗi đau đớn tan biến tất cả. Ðứa con sinh ra, thân hình đầy đủ, tướng mạo khôi ngô, ai thấy cũng hoan hỷ, giác quan tinh nhuệ, trí tuệ thông minh, yên ổn, ít bệnh, không bị quỷ thần đoạt mất tinh khí.

Lúc ấy, đức Thích Ca bảo A-nan rằng: “Theo như ta đã xưng dương những công đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó toàn là công hạnh rất thâm diệu của chư Phật, khó hiểu thấu được, vậy ngươi có tin chăng?”

Tôn giả A-nan bạch Phật, bạch đức Thế Tôn, đối với “kinh rốt ráo” mà Ngài đã dạy, con không sinh tâm nghi ngờ. Tại sao? Vì ba nghiệp thân, miệng, ý của tất cả Như Lai không ai là không thanh tịnh. Bạch đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi Diệu cao có thể lay động, nhưng những lời của chư Phật nói không bao giờ sai vậy!

Tuy nhiên, bạch đức Thế Tôn, có những kẻ đức tin không đủ nghe nói chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư Phật thì nghĩ, tại sao chỉ trì niệm một danh hiệu Phật của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà thu hoạch bao nhiêu công đức và ích lợi vượt bậc như vậy? Vì sự không tin này mà quay lại phỉ báng. Những kẻ đó cứ ở mãi trong cảnh đêm dài tăm tối, lại bị đọa lạc trong các đường ác, quay vòng không dứt.

Phật dạy A-nan, những kẻ ấy nếu nghe dược danh hiệu của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì, không sinh nghi hoặc mà vẫn đọa lạc ác đạo là điều không có. A-nan, đó là chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư Phật, phàm nhân khó thể tin và hiểu. Nay ông tiếp thu được, phải biết đó là nhờ uy lực Như Lai.

A-nan, hết thảy Thanh Văn, Ðộc Giác và các vị Bồ-tát chưa lên “Thập địa”, đều không thể tin và hiểu một cách đúng như sự thực, chỉ trừ các vị Bồ-tát còn một kiếp nữa là thành Phật mới hiểu được. Này A-nan, thân người khó đặng, hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam bảo còn khó hơn, nghe được danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng khó như vậy.

A-nan, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có vô lượng Bồ-tát hạnh, vô lượng thiện xảo phương tiện, vô lượng quảng đại nguyện, dù trong một kiếp hay hơn một kiếp, Ta ca ngợi đức Phật ấy thì kiếp số có thể kết thúc mau chóng, còn hạnh nguyện và phương tiện của Ngài thì vẫn không cùng tận.

Lúc ấy trong chúng hội có một vị đại sĩ danh hiệu Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trần vai áo bên phải, gối bên phải quì xuống sát đất, cong mình, chắp tay mà bạch Phật, bạch đức Thế Tôn, vào thời Tượng pháp, có những kẻ bị mọi thứ bệnh hoạn làm cho nguy khốn, bệnh lâu, gầy ốm, ăn uống không được, cổ và môi đều khô nóng, nhìn mọi phía đều đen tối, tướng chết xuất hiện. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè, quen biết, khóc lóc vây quanh. Nhưng bản thân người bệnh thì tuy vẫn nằm chỗ của mình, mà lại thấy sứ giả Diêm vương dẫn thần thức của mình đến trước vua Diêm Ma. Thường thì mỗi chúng sanh đều vị thần “câu sanh” đi cùng, tùy việc mình làm, tội cũng như phước, ghi chép đầy đủ, sau đó trao cho Diêm vương. Diêm vương tra hỏi kẻ ấy, tính việc họ làm, tùy tội và phước mà xử phán. Chính trong lúc này, thân thuộc hay người quen của bệnh nhân, nếu biết vì họ mà qui y đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung thỉnh chư Tăng đọc tụng kinh này, đốt cây đèn bảy tầng, treo phan thần “tục mạng” bằng năm màu, thì hoặc có kẻ nơi đây thần thức về được, và như trong chiêm bao, tự thấy rõ ràng; hoặc trải qua bảy ngày, hoặc hai mươi mốt ngày, hoặc ba mươi lăm ngày, hoặc bốn mươi chín ngày, khi thần thức về được thì như từ chiêm bao thức dậy, tự nhớ biết tất cả quả báo của thiện nghiệp ác nghiệp. Nhờ tự mình thấy được nghiệp báo nên dù thân mạng có rơi vào nguy hiểm cũng không bao giờ tạo ra ác nghiệp nữa. Vì vậy, những thiện nam tín nữ đức tin thanh tịnh, hãy thọ trì danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tùy sức có thể mà cung kính cúng dường.

Lúc ấy tôn giả A-nan hỏi Bồ-tát Cứu Thoát, thiện nam tử, nên bằng cách nào cung kính cúng dường đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? Phan và đèn “tục mạng” nên làm cách nào?

Bồ-tát Cứu Thoát nói, đại đức, nếu có bệnh nhân muốn thoát bệnh khổ, nên vì họ mà bảy ngày đêm thọ trì Bát quan trai giới. Nên đem đồ ăn, đồ uống và đồ dùng, tùy sức mình có mà cúng dường Tỷ-kheo tăng. Ngày đêm sáu buổi lễ bái, hành đạo, cúng dường đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này bốn mươi chín biến, đốt bốn mươi chín ngọn đèn, tạo hình tượng đức Như Lai đặt tại bảy chỗ. Trước mỗi hình tượng để bảy ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt bốn mươi chín ngày đêm, sáng mãi không tắt. Còn làm phan năm màu thì dài bốn mươi chín gang tay. Nên phóng sanh đến bốn mươi chín loại khác nhau. Như vậy thì có thể qua được tai nạn nguy khốn, không bị mọi thứ ngang trái và quỉ dữ tác hại.

Lại nữa, A-nan nếu trong giòng Sát-đế-lỵ có những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp kiếp nạn như:

Nạn nhân dân bị dịch, nạn nước khác xâm lăng, nạn thế lực phản loạn, nạn tinh tú quái dị, nạn do nhật nguyệt thực, nạn mưa gió trái mùa, nạn thời tiết không mưa, thì lúc ấy giai cấp Sát-đế-lợi và các vị quốc vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng hữu tình, ân xá tội nhân đang bị giam cầm, rồi theo cách cúng dường đã nói trước mà cúng dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do căn lành này và sức bổn nguyện của đức Dược Sư khiến trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió thuận, thóc lúa được mùa, tất cả chúng hữu tình đều vui vẻ, không bệnh hoạn, không có thần Dược Xoa bạo ác, não hại lê dân. Tất cả ác tướng ấy đều ẩn mất và các vị quốc vương kia được sống lâu mạnh khỏe, không bệnh hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích.

Nầy A-nan, nếu các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần phụ tướng, thể nữ trong cung, quan lại, thứ dân mà bị bệnh khổ cùng những ách nạn khác thì cũng nên tạo lập thần phan năm sắc, đốt đèn liên tục, phóng sanh các loài vật, rải hoa đủ sắc, đốt các thứ danh hương để cúng dường đức Phật Dược Sư, sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn.

Lúc ấy tôn giả A-nan lại hỏi Bồ-tát Cứu Thoát; này thiện nam, tại sao mạng sống đã hết mà có thể làm cho tăng thêm?

Bồ-tát Cứu Thoát nói, đại đức, ngài không nghe đức Thế Tôn nói có chín sự chết ngang trái hay sao. Vì chín sự chết này mà tôi khuyên làm phan và đèn “tục mạng”, tu các phước đức. Nhờ tu các phước đức mà trọn đời không bị đau đớn hoạn nạn.

Tôn giả A-nan hỏi, chín sự chết ngang trái là gì?

Bồ-tát Cứu Thoát nói, có kẻ bị bệnh tuy nhẹ, nhưng không thầy, không thuốc, không ai coi sóc, cho dù gặp được thầy thuốc thì bị cho thuốc không đúng, nên lẽ ra không đáng chết mà lại bị chết một cách ngang trái. Sau đó người bệnh lại tin thầy bà yêu nghiệt của tà ma ngoại đạo trong nhân gian, nói sai họa phước, đâm ra sợ hãi, dao động. Tự mình lòng không ngay thẳng, lại đi bói toán, chuốc lấy tai họa, giết hại loài vật để cúng tế thần minh, van cầu yêu quái xin thêm tuổi thọ, nhưng rốt cuộc chẳng thể có được. Ngu si mê lầm, tin tà phá kiến, nên bị chết thảm, đọa vào địa ngục, không có hạn kỳ. Ðó là cái chết thê thảm thứ nhất.

Hai là chết do phép vua. Ba là do săn bắn, chơi bời, đam mê tửu sắc, phóng túng vô độ nên bị chết do quỷ thần đoạt mất tinh khí. Bốn là chết do bị thiêu đốt. Năm là chết do bị nước nhấn chìm. Sáu là nước do bị thú dữ ăn thịt. Bảy là chết do rơi xuống sườn núi. Tám là chết do bị đầu độc, phù chú yểm bùa và bị thây ma làm hại. Chín là chết do đói khát nguy khốn không thể ăn uống. Đó là chín cách chết thê thảm mà Thế Tôn lược nói. Ngoài ra còn có vô số những cách chết ngang trái khác, khó nói cho đủ.

Lại nữa A-nan, vua Diêm Ma kia là người quản lý sổ sách của thế gian. Ai bất hiếu cha mẹ, làm năm tội nghịch, hủy nhục Tam bảo, phá phép vua tôi, làm hỏng tánh giới, thì vua Ma tùy tội nặng nhẹ xét mà thưởng phạt. Vì lý do ấy, nay tôi khuyến cáo mọi người đốt đèn, treo phan, phóng sanh, tu phước, làm cho họ qua khỏi khốn khổ, không gặp hoạn nạn.

Lúc ấy trong chúng hội có mười hai vị đại tướng Dạ-xoa, có ở pháp hội. Họ là

Đại tướng Cung-tỳ-la,

Đại tướng Phạt-chiết-la,

Đại tướng Mê-xí-la,

Đại tướng An-để-la,

Đại tướng Ngạch-nễ-la,

Đại tướng San-để-la,

Đại tướng Nhân-đạt-la,

Đại tướng Ba-di-la,

Đại tướng Ma-hổ-la,

Đại tướng Chân-đạt-la,

Đại tướng Chiêu-đỗ-la,

Đại tướng Tỳ-yết-la.

Mười hai vị đại tướng Dạ-xoa này, mỗi vị có bảy ngàn Dạ-xoa làm tùy thuộc, cùng lúc cất tiếng bạch Phật, bạch đức Thế Tôn, chúng con nay nhờ uy lực của Ngài mà nghe được danh hiệu của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn nỗi sợ hãi về ác đạo nữa.

Chúng con đốc thúc cùng nhau một lòng, suốt đời qui y Phật Pháp Tăng, thệ nguyện gánh vác tất cả hữu tình, vì chúng sanh làm điều lợi ích an lạc. Từ thôn làng, thành thị, không trung, rừng vắng, của bất cứ xứ nào, mà có kinh này lưu hành, hoặc có kẻ trì niệm danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường Ngài, thì chúng con và tùy tùng của chúng con, hộ vệ người ấy, làm cho họ thoát mọi khổ nạn, mọi ước nguyện đều thỏa mãn. Hoặc ai bị bệnh khổ mà cầu thoát qua, thì cũng nên đọc tụng kinh này, dùng tơ sợi năm màu mà kết tên chúng con, được toại nguyện rồi mới tháo kết ấy.

Lúc ấy đức Thế Tôn tán dương các đại tướng Dạ-xoa rằng lành thay, lành thay đại tướng Dạ-xoa! Các người nghĩ báo ân đức của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì thường nên như vậy mà làm lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh.

Bấy giờ tôn giả A-nan bạch Phật, bạch đức Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì, chúng con làm sao phụng trì?

Phật dạy A-nan, pháp môn này tên là “Nói về bản nguyện công đức của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”, cũng có tên “Nói về sự kết nguyện thần chú làm lợi ích chúng sanh của mười hai thần tướng”, cũng gọi là “Bạt trừ hết thảy nghiệp chướng”. Nên như vậy mà phụng trì.

Khi đức Phật nói lời ấy rồi, các hàng Ðại Bồ-tát, Ðại Thanh Văn, cùng Quốc vương, Ðại thần, Bà-la-môn, Cư sĩ, Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết -lộ-Trà, Khẩn nại Lạc, Mạc-hô-lạc-dà, người cùng các loài quỷ thần, tất cả đại chúng, đều hết sức vui mừng kính tín và xin vâng làm!

Nam mô bạc già phạt đế bệ sát xã lũ rô bệ lưu ly bát lặt bà hắt ra xà dã đát tha yết đa da a ra hắt đế tam miệu tam bột đà da đát điệt tha: Án bệ sát thệ bệ sát thệ bệ sát xã tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

TÁN THÁN

(Chủ sám xướng)

Dược Sư hội lớn

Sáng rực hào quang

Tám đại Bồ-tát ban cát tường

Bảy Phật trợ tuyên dương

Nhật nguyệt rạng soi

Phúc thọ mãi yên vui

Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát. (3 lần)

NIỆM PHẬT

(Đại chúng quỳ hoặc ngồi để cùng niệm Phật)

Lòng như cát bụi có thể lường

Nước trong bốn biển cũng am tường

Hư không bão gió chừng đo được

Công đức của Phật sánh vô biên

Nam mô Đạo sư ba cõi thế giới Ta-bà giáo chủ trời người cha lành bốn loại trăm vạn hóa thân Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (30 lần)

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (30 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (7 lần)

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát (7 lần)

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát (7 lần)

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

LẠY PHẬT

(Chủ sám xướng và đại chúng cùng lạy danh hiệu Phật)

Một lòng kính lễ tận hư không, khắp pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, mười phương thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Một lòng kính lễ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

Một lòng kính lễ Giáo chủ cõi Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (1 lạy)

Một lòng kính lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)

Một lòng kính lễ Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)

Một lòng kính lễ Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)

Một lòng kính lễ Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát vô lượng Thánh Hiền. (1 lạy)

(Quỳ và tụng một trong số các bài sám nguyện sau)

SÁM NGUYỆN 1

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích-Ca

Phật A-Di-Đà

Mười phương chư Phật

Vô thượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám-hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngưỡng trông ơn Phật

Từ bi gia hộ:

Thân không tật bệnh

Tâm không phiền não

Hằng ngày an-vui tu-tập

Phép Phật nhiệm-mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm, kiến tánh

Trí tuệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đẳng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến-thuộc

Cùng tất cả chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

SÁM NGUYỆN 2

Đệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao tội ác bởi lầm mê

Đắm trong sanh tử đã bao lần

Nay đến trước đài Vô thượng giác

Biển trần khổ lâu đời luân lạc

Với sinh linh vô số điêu tàn

Sống u hoài trong kiếp lầm than

Con lạc lõng không nhìn phương hướng

Đàn con dại từ lâu vất vưởng

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về nấp bóng từ quang

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đường ác trược

Vì tham sân si mạn gây nên

Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện

Xin sám hối để lòng thanh thoát

Trí Phật quang minh như nhật nguyệt

Từ bi vô lượng cứu quần sanh

Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải

Nương thuyền từ vượt khỏi ái hà

Nhớ lời Ngài: Bờ giác không xa

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Bỏ việc ác để đời quang đãng

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng

Con nguyện được sống đời rộng rãi

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi

Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh

Để theo Ngài trên bước đường lành

Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ

Chúng con khổ nguyện xin tự độ

Ngoài tham lam sân hận ngập trời

Phá si mê trí tuệ tuyệt vời

Con nhớ Đức Di Đà Lạc quốc

Phật A-Di-Đà thân kim sắc

Tướng tốt chói sáng tự trang-nghiêm

Năm Tu-di uyển-chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ-tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện-độ chúng-sanh

Chín phẩm sen-vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật

Ở phương Tây thế-giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng-sanh

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

(Đại chúng tụng tiếp Bát-nhã)

Tâm kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật đa:

Bồ-tát Quán tự tại khi hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách.

Xá Lợi Tử! Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong không, không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức; không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến không ý thức giới; không vô minh cũng không vô minh hết; cho đến không già chết, cũng không già chết hết; không Khổ, Tập, Diệt, Đạo; không trí cũng không đắc.

Bởi không sở đắc, Bồ-tát nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên tâm không mắc ngại; vì không mắc ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn. Chư Phật ba đời nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa nên chứng a nậu đa la tam miệu tam bồ-đề. Nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa là chú thần lớn, là chú minh lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, trừ hết mọi khổ ách, chắc thật vì không dối.

Nên nói chú Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nên trì chú rằng:

Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ-đề, Tát bà ha. (3 lần)

Thần chú tốt lành tiêu trừ tai ương:

Nam mô tam mãn đa mầu đà nẫm a bát ra để hạ đa xá ta nản nẫm đát điệt tha. Án khư khư khư hê khư hê hồng hồng nhập phạ ra nhập phạ ra bát ra nhập phạ ra bát ra nhập phạ ra để sắc sá để sắc sá sắc trí rị sắc trí rị ta phấn tra ta phấn tra phiến để ca thất rị duệ ta phạ ha. ( 3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng

Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng

Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh

Sớm được sinh về quốc độ Phật

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ

(Bốn câu trên tụng 3 lần)

Nam mô Tiêu tai Giáng cát tường Bồ-tát (3 lần)

Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não

Nguyện được trí huệ hiểu chân thật

Tất cả tội chướng đều tiêu trừ

Ðời đời thường theo Bồ-tát đạo.

Nguyện sinh Tịnh độ cõi Tây phương

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

Bồ-tát bất thối làm bạn hữu.

BA QUY Y

1. Quy y Phật tại Tâm, nguyện cầu cho chúng sanh, thề nguyện tu Chánh đạo, phát khởi tâm vô thượng.

2. Quy y Pháp tại Tâm, nguyện cầu cho chúng sanh, thấu đạt nghĩa Kinh tạng, trí tuệ sâu như biển.

3. Quy y Tăng tại Tâm, nguyện cầu cho chúng sanh, đối với lý vạn pháp, tất cả đều không ngại.

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Ðệ tử và chúng sanh

Ðều trọn thành Phật đạo.


[1] 1000 năm đầu kể từ khi đức Phật ra đời là thời kỳ Chánh pháp, 1000 năm thứ 2 là Tượng pháp, 1000 năm thứ 3 là Mạt pháp. Chúng ta đang sống trong thời kỳ Mạt pháp.

[2] Chết bất đắc ký tử, chết bất thình lình

[3] Kéo dài mạng sống

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s