BỒ TÁT QUAN ÂM CHỈ DẠY VỀ NIỆM PHẬT


Ngài đại Pháp sư Khoan Tịnh hỏi Bồ Tát Quan Âm:
– Người ở trái đất vãng sanh về thế giới Cực Lạc này rất đông, tại sao thân quyến của họ đều không nhìn thấy vậy? Ngài bảo:
– Người địa cầu phần nhiều còn vọng nghiệp che lấp, rất nhiều cái gần hơn còn chưa nhìn thấy, nếu họ chịu nhất tâm niệm Phật không dấy vọng tưởng, tâm như hư không, thì người địa cầu cũng có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc được.

Pháp sư Khoan Tịnh thừa cơ hỏi hỏi Bồ Tát:
– Cầu Ngài chỉ dạy, thưa Bồ Tát : “Cần phải niệm Phật ra sao mới là tốt nhất?” Mới có thể tu nhanh nhất?
Ngài bảo:
– Cần thiền tịnh song tu, nhất tâm niệm Phật, niệm Phật tham thiền gọi là tịnh độ thiền.

Pháp sư Khoan Tịnh hỏi:
– Thưa Bồ Tát, xin Bồ Tát chỉ cho biết tu tịnh độ thiền bằng cách nào?

Ngài gật đầu chỉ dạy như sau:
– Số người có thể chia thành hai nhóm như cách tu của chúng sanh Thượng Phẩm Tây Phương Cực Lạc đây, nhóm trước niệm hai câu A Di Ðà Phật, nhóm sau mặc niệm lắng nghe, sau đó nhóm sau niệm hai câu, nhóm trước mặc niệm lắng nghe, tu trì như vậy đã không mệt nhọc, lại không ngừng niệm, tâm và khẩu như nhau. Phật tánh tự nhiên lộ, tính tất sanh định, định tất sanh huệ.

Viếng Thượng phẩm Liên hoa – Hoa nở gặp Phật
TÂY PHƯƠNG DU KÝ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s